Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit is een overeenkomst tussen u en VoorLocaties.nl en de daaraan verbonden websites (BuitenBusiness, InspirerendeVergaderlocaties.nl, JeZoektIetsLeuks.nl, WaarGaanWeTrouwen.nl, AndersAfscheidNemen.nl, Fijneflexplek.nl, AlsThuiswerkenNietLukt.nl, hierna te noemen de portals) en het daaraan gekoppelde boekingssysteem VoorLocaties.nl inclusief software, producten en services, hierna te noemen VoorLocaties.nl. Op ieder gebruik van VoorLocaties.nl en op alle diensten van VoorLocaties.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

VoorLocaties.nl heeft als doel vraag en aanbod op het gebied van locaties bij elkaar te brengen d.m.v. online portals en boekingssystemen. Indien zowel klanten als dienstverleners als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de portals, boekingssysteem en dienstverlening van VoorLocaties.nl, niet instemmen met deze algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de portals, het boekingssysteem als de overige diensten van VoorLocaties.nl. 


1. Definities
1.1
VoorLocaties.nl: een handelsnaam van BuitenBusiness Holding BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66359074, gevestigd aan de Beatrixlaan 23 te Hengelo.
1.2
Dienstverlener: hieronder wordt verstaan het bedrijf dat de accommodatie beschikbaar stelt, cq. de accommodatiehouder.
1.3
Klant: de rechtspersoon, onderneming en/of het geheel aan individuen dat namens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.
1.4
Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken.


2. Online portals
2.1
VoorLocaties.nl doet haar uiterste best de online portals zo volledig en correct mogelijk op te stellen, op basis van beschikbaar gestelde gegevens door dienstverleners. VoorLocaties.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of foutieve gegevens.
2.2
Aan de genoemde informatie op de portals kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de portals en het aanbod van arrangementen zal regelmatig gewijzigd en aangepast worden.
2.3
VoorLocaties.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. Het overnemen van teksten, foto's, gegevens of logo's van de portals is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VoorLocaties.nl.
2.4
Het is niet toegestaan de via de website verkregen informatie over diensten of arrangementen te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden of openbaren voor andere doeleinden dan het door VoorLocaties.nl beoogde doel.
2.5
Op de portals kunnen hyperlinks vermeld staan. VoorLocaties.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de portals van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.
2.6
Reacties van klanten op deze website dienen gepast te zijn en verband te houden met het verblijf van gasten in de locatie en/of het gebruik van (vergader-) arrangementen en/of activiteiten. VoorLocaties.nl is gerechtigd reacties zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving te verwijderen.


3. Voor klanten
3.1
De diensten van VoorLocaties.nl, bestaande uit het faciliteren van het online boekingssysteem met daarnaast het uitgebreid (online) adverteren van aangesloten locaties, worden gratis verleend aan klanten via portals, social media, e-mail, chat of telefonisch contact.
3.2
Teneinde een correcte boeking te maken bij de aangesloten locaties dienen gebruikers van de portals te allen tijde juiste en volledige gegevens en informatie te verstrekken aan VoorLocaties.nl.
3.3
Wanneer klanten een reservering maken bij één van de locaties via deze portals, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen locatie of dienstverlener. VoorLocaties.nl is geen partij bij deze overeenkomst. De reservering wordt bevestigd door de dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de dienstverlener. Wanneer reserveringen, in opdracht van de dienstverlener of klant, door VoorLocaties.nl bevestigd worden, zijn altijd de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
3.4
Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de reserveringsvoorwaarden zoals die door de betreffende dienstverlener gemeld zijn. VoorLocaties.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij wijziging of annulering van reserveringen welke door VoorLocaties.nl bevestigd zijn, worden de richtlijnen volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca gehanteerd.
3.5
VoorLocaties.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste uitvoering van via VoorLocaties.nl gereserveerde diensten of locaties. Op alle geleverde diensten en gehuurde locaties zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing.
3.6
VoorLocaties.nl kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde locaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde locatie, deelname aan (vergader-) arrangementen en/of activiteiten of ander gebruik van door de dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten.
3.7
Daarnaast kan VoorLocaties.nl niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de locatie en/of deelname aan een (vergader-) arrangement en/of activiteit en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, door een niet aan VoorLocaties.nl toe te rekening oorzaak, niet, niet volledig of niet naar tevredenheid kan plaatsvinden.


4. Overeenkomst tussen VoorLocaties.nl en dienstverlener
4.1
VoorLocaties.nl en de dienstverlener komen overeen dat VoorLocaties.nl als online portaal bemiddelt bij de totstandkoming van reserveringen tussen de klant en de dienstverlener. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals door dienstverlener gekozen in het elektronisch aanmeldproces.
4.2
Alle tarieven welke door dienstverlener worden aangeleverd, zijn lager of gelijk aan de elders gepubliceerde tarieven van de betreffende locatie. De tarieven, welke vermeld worden op de site, zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
4.3
De dienstverlener geeft VoorLocaties.nl inzage in de beschikbare boekingsdagen middels het door VoorLocaties.nl aangeleverde boekingssysteem. De kalender kan gekoppeld worden met andere kalendersystemen via een ICal-koppeling. Eventuele gevolgen van het niet actueel houden van het kalendersysteem door de dienstverlener komen voor rekening en risico van dienstverlener.
4.4
VoorLocaties.nl wordt hierbij door de dienstverlener gemachtigd om namens de dienstverlener klanten te werven voor de dienstverlener. VoorLocaties.nl wordt uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die door haar bemiddeling tussen de klant en de dienstverlener tot stand komt.
4.5
Dienstverlener kan d.m.v. een door VoorLocaties.nl verstrekte inlogcode, gebruik maken van het boekingssysteem VoorLocaties.nl. Bij een betaalde vermelding op een portal, mag het boekingssysteem kosteloos gebruikt worden gedurende de looptijd van de vermelding op de portal.
4.6
Dienstverlener kan d.m.v. een door VoorLocaties.nl verstrekte code, het boekingssysteem tevens voor eigen doeleinden gebruiken. Hiervoor dient een all-in-one abonnement afgesloten te worden bij VoorLocaties.nl. Indien er geen all-in-one abonnement is afgesloten worden de tarieven zoals aangegeven op de website berekend: www.voorlocaties.nl/tarieven.


5. Publicatie en Promotie van dienstverleners
5.1
VoorLocaties.nl publiceert het aanbod van de dienstverlener via haar portals op internet, op haar social media kanalen en middels door haarzelf gekozen promotionele activiteiten en materialen. De dienstverlener zal aan VoorLocaties.nl kosteloos voldoende tekst- en beeldmateriaal ter beschikking stellen om een correcte publicatie mogelijk te maken.
5.2
Na het sluiten van de overeenkomst is VoorLocaties.nl gerechtigd het geleverde beeld- en tekstmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De dienstverlener verstrekt VoorLocaties.nl het recht op gebruik en redigeren van door de dienstverlener aangeleverd beeld- en tekstmateriaal.
5.3
De dienstverlener is zelf volledig aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de door hem verstrekte gegevens. VoorLocaties.nl is niet aansprakelijkheid voor vorderingen voortvloeiend uit het door de dienstverlener verstrekte informatiemateriaal. De dienstverlener verbindt zich om VoorLocaties.nl te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met het door VoorLocaties.nl gepubliceerde, van de dienstverlener gekregen, beeld- en tekstmateriaal.
5.4
VoorLocaties.nl publiceert en offreert de tarieven die de dienstverlener daarvoor opgeeft, welke altijd gelijk of lager dienen te zijn aan de tarieven welke de dienstverlener elders hanteert.

 

6. Boekingssysteem
6.1
Als u het boekingssysteem VoorLocaties.nl gebruikt, dan mag u niet:
- de dienst gebruiken op een manier die schade toebrengt aan VoorLocaties.nl of aan derden:
- naar enig onderdeel van deze dienst verwijzen als bestemming in ongevraagde berichten (spam);
- de dienst op enige manier beschadigen, overbelasten of uitschakelen, of door het gebruik van de dienst anderen negatief beinvloeden;
- de dienst gebruiken voor oneigenlijke zelfverrijking of oplichting
Houdt u zich niet aan onze bepalingen, dan behoudt VoorLocaties.nl zich het recht voor om € 500,-- per geconstateerde overtreding, bij u in rekening te brengen.
6.2 
U kunt contact opnemen met VoorLocaties.nl zoals vermeld in de footer en/of contactgegevens in het boekingssysteem. Deze worden altijd in elektronische vorm beschikbaar gesteld. VoorLocaties.nl kan, in elektronische vorm, informatie verzenden over de service, aanvullende informatie en informatie die VoorLocaties.nl wettelijk verplicht zijn te geven. VoorLocaties.nl kan verplichte informatie geven via e-mail op het adres dat dienstverlener heeft opgegeven bij het aanmelden voor de service of via toegang tot een website die VoorLocaties hiervoor aanwijst. Kennisgevingen die via e-mail door VoorLocaties.nl naar dienstverlener zijn verzonden worden beschouwd als gegeven en ontvangen nadat de e-mail is verzonden. Als dienstverlener niet akkoord gaat met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen, dan dient dienstverlener de dienst VoorLocaties.nl niet gebruiken.
6.3
VoorLocaties.nl werkt constant om de service te verbeteren en kan de service daarom op elk gewenst moment en om elke reden wijzigen. Bij betaalde services brengt VoorLocaties.nl dienstverlener van tevoren op de hoogte van significante wijzigingen van de dienst. Als de dienst in zijn geheel wordt geannuleerd zonder reden, dan is dienstverlener aan VoorLocaties.nl alleen de op dat moment openstaande boekingskosten verschuldigd. Bij het annuleren van reeds door dienstverlener geaccordeerde offertes, voor het maken van websites of het leveren van programmeerwerk, dan zal VoorLocaties.nl 50% van het offerte totaalbedrag bij dienstverlener in rekening brengen. Wanneer er binnen 8 weken na ontvangst van de getekende offerte geen (aan)betaling is binnengekomen, dan kan en mag VoorLocaties.nl dat beschouwen als annulering van de van de betreffende offerte, VoorLocaties.nl zal op dat moment dan ook 50% van het offerte totaalbedrag bij dienstverlener in rekening brengen.
6.4
VoorLocaties.nl biedt de service aan in de beschikbare vorm ("as is"), inclusief eventuele fouten en zoals beschikbaar. VoorLocaties.nl kan niet garanderen dat de informatie van VoorLocaties.nl te alle tijde correct en/of actueel is. Dienstverlener erkent en accepteert dat computer- en telecommunicatiesystemen niet altijd foutloos zijn en dat perioden van onbeschikbaarheid kunnen voorkomen. VoorLocaties.nl kan niet garanderen dat de service zonder onderbrekingen, op tijd, veilig en foutloos wordt uitgevoerd of dat gegevens niet verloren zullen gaan. Er worden geen toezeggingen gedaan wat betreft de dienst van VoorLocaties.nl. Mogelijk gelden voor dienstverlener bepaalde rechten voortvloeiende uit lokale wetgeving of andere regels. Dienstverlener zal zich ten allen tijde moeten houden aan de voor dienstverlener geldende regels en wetgeving.

7. Tarieven en betaling
7.1
De diensten van VoorLocaties.nl, bestaande uit het uitgebreid adverteren van bij VoorLocaties.nl aangesloten locaties en het faciliteren van het online boekingssysteem, worden gratis verleend aan klanten.
7.2
Dienstverlener betaalt VoorLocaties.nl een vergoeding voor het gebruik van het online boekingssysteem en/of het promoten van haar locatie via online portals. De hoogte van de vergoeding welke dienstverlener aan VoorLocaties.nl verschuldigd is, is afhankelijk van de door dienstverlener gekozen diensten en/of abonnementen en wordt vermeld op de betreffende website.
7.3
Abonnementen worden per jaar vooruit gefactureerd, tenzij dienstverlener kiest voor betaling per maand door middel van automatische incasso. Een automatische incasso wordt zeven dagen van te voren aangekondigd door een factuur, waarin de incasso wordt gemeld. Maandfacturen dienen vooraf te zijn voldaan. Dienstverlener heeft de mogelijkheid om het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen te storneren.
7.4
VoorLocaties.nl houdt zich het recht voor om kostenstijgingen wegens bijzondere omstandigheden aan dienstverlener door te berekenen. Kostenstijgingen worden door VoorLocaties.nl tijdig kenbaar gemaakt, waarbij dienstverlener de mogelijkheid geboden wordt deze overeenkomst stop te zetten.
7.5
Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar en kunnen na het eerste jaar op ieder moment door beide partijen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen voor het aflopen van het betreffende abonnement. De opzegging door dienstverlener is pas definitief als deze door VoorLocaties.nl per e-mail is bevestigd. Zonder tijdige opzegging worden abonnementen automatisch verlengd.
7.6
Indien er geen abonnement is afgesloten worden voor bepaalde functies kosten in rekening gebracht aan dienstverlener. De tarieven hiervoor staan vermeld op de volgende pagina: www.voorlocaties.nl/tarieven. Per 2 weken zal VoorLocaties.nl deze kosten bij dienstverlener in rekening brengen, deze factuur dient dienstverlener binnen 7 dagen na ontvangst aan VoorLocaties.nl te betalen. Wanneer dienstverlener na 2 herinneringen de factuur niet heeft betaald, dan zal VoorLocaties.nl overgaan tot blokkering van het account, het de-blokkeren kost € 99,95 excl. BTW.
7.7
Als er een specifieke tijdsduur geldt voor een aanbieding, dan blijft die prijs gelden gedurende die tijd. Nadat de aanbiedingsperiode verlopen is wordt het normale bedrag in rekening gebracht. Bij periodieke betalingen communiceert VoorLocaties.nl prijswijzigingen of nieuwe diensten minimaal 30 dagen van tevoren.
Wanneer dienstverlener niet instemt met de prijswijzigingen dan kan dienstverlener het account laten verwijderen. Als het account opgezegd wordt, dan eindigt de dienst op dat moment, dienstverlener dient dan alleen de openstaande boekingskosten en eventueel andere diensten tot dat moment te voldoen.
7.8
Tenzij anders door de wet bepaald zijn eventuele kosten voor restitutie voor rekening van dienstverlener.
7.9
De dienstverlener dient de overeengekomen vergoedingen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan VoorLocaties.nl te hebben voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van facturen door dienstverlener worden door VoorLocaties.nl administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 25,-- per factuur/herinnering. Indien dienstverlener in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de dienstverlener van rechtswege in verzuim. De dienstverlener is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de dienstverlener in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de dienstverlener in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de dienstverlener.
7.10
Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
7.11
Dienstverlener kan na ommekomst van het eerste jaar het account op ieder moment opzeggen, met of zonder reden, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen voor het aflopen van de dienst danwel abonnement. Opzeggen dient te gebeuren door de accommodaties uit het account te verwijderen en een mail te sturen aan info@voorlocaties.nl met de opzegging. De opzegging is definitief wanneer deze door VoorLocaties.nl is bevestigd.
7.12
De (gratis) dienst van VoorLocaties.nl bevat niet de kosten welke dienstverlener moet maken voor internettoegang en de kosten voor de (optionele) SMS dienst, gebruik van de app of mobiele website, adverteren op aangesloten portals en het gebruik van de white-label boekingsmodule. De kosten hiervoor komen bovenop het bedrag aan boekingskosten welke dienstverlener aan VoorLocaties.nl betaalt wanneer er GEEN all-in-one abonnement is afgesloten. Wanneer er wel een all-in-one abonnement is afgesloten zijn genoemde kosten inbegrepen in het abonnement met uitzondering van de kosten voor internettoegang en vermelding op één aangesloten portal naar keuze.


8. Aansprakelijkheid
8.1
VoorLocaties.nl is niet aansprakelijk jegens klanten voor tekortkomingen in verhuurde accommodaties of geleverde diensten door dienstverleners, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie of gebruikmaking van diensten van dienstverlener. Indien VoorLocaties.nl door klanten wordt aangesproken in verband met schade, door klanten geleden tijdens of in verband met het verblijf in de gehuurde accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of gebruikmaking van andere diensten van de dienstverlener, verbindt de dienstverlener zich jegens VoorLocaties.nl om deze klant voor elke aansprakelijkheid te vrijwaren en verbindt de dienstverlener zich tot betaling en/of verrichten en /of nalaten van al hetgeen waartoe VoorLocaties.nl aansprakelijk wordt gesteld, c.q. bij vonnis veroordeeld wordt.
8.2
VoorLocaties.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke door klanten tijdens de huur van de accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of andere aangesloten dienstverleners wordt toegebracht.
8.3
Voorwaarden welke aan de diensten van de dienstverlener zijn verbonden, binden slechts de klant, zodat VoorLocaties.nl op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld kan worden.
8.4
Wanneer mocht blijken dat VoorLocaties.nl aantoonbaar niet juist heeft gehandeld en de klant en/of dienstverlener hierdoor schade heeft geleden, kan VoorLocaties.nl slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade en nooit voor meer dan 10% van het bedrag van de door de dienstverlener gefactureerde diensten. VoorLocaties.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, waaronder gederfde inkomsten, winst en overige bijkomende, bijzondere, directe of indirecte schade.
8.5
VoorLocaties.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de boekingsmodule en op de wijze waarop deze wordt gebruikt. VoorLocaties.nl faciliteert alleen de software om gebruik te kunnen maken van een online reserveringssysteem op een aangesloten portal danwel de website van de dienstverlener. Dienstverlener is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de boekingsmodule. Ook voor foutief weergegeven prijzen in de boekingsmodule is VoorLocaties.nl niet aansprakelijk, prijzen kunnen door VoorLocaties.nl worden ingevoerd, maar dienen altijd gecontroleerd te worden door de dienstverlener, interpretatie van de prijslijst kan altijd verschillen.
8.6
VoorLocaties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gegevensverlies waaronder:
- Inhoud (inclusief code) van websites van derden, programma's van derden of gedrag van derden waartoe toegang is gekregen via de service.
- Virussen en andere schadelijke onderdelen die dienstverlener toegang tot of gebruik van de service beperken.
- Incompatibiliteit van de service met andere services, software en hardware.
- Vertragingen of fouten in het opstarten of voltooien van verzendingen en transacties voor de service op correcte wijze of binnen een aanvaardbare termijn.
- Aanspraken op contractbreuk, niet-naleving van de garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of niet-nakoming van wettelijke plichten) of verkeerde voorstelling.
8.7
Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van VoorLocaties.nl voor schade die de klant en/of dienstverlener lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9. Privacy
9.1
Ten behoeve van een nog betere dienstverlening aan haar klanten, verzamelt VoorLocaties.nl persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan accommodatiehouders, dienstverleners en derden voor het versturen van de reserveringsbevestiging. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het versturen van informatieve e-mails en elektronische nieuwsbrieven m.b.t. het aanbod en de dienstverlening van VoorLocaties.nl. De klant kan te allen tijde haar persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen uit het bestand. Meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement: https://voorlocaties.nl/privacy-statement.

10. Auteursrecht boekingssysteem en aangesloten portals
10.1
De inhoud van de service, het boekingssysteem en de aangesloten portals zijn volledig auteursrechtelijk beschermd door Copyright © 2009 - 2020 VoorLocaties.nl Online Boekingssysteem, onderdeel van BuitenBusiness Holding BV te Hengelo Gld,, Nederland. Alle rechten voorbehouden. De namen van echte ondernemingen en producten kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren van deze rechten. Alle rechten die in deze overeenkomst niet expliciet worden toegewezen, worden voorbehouden.

11. Overige bepalingen
11.1
Op al onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
De in deze algemene voorwaarden gemelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor personeel van VoorLocaties.nl en/of door VoorLocaties.nl ingeschakelde derden.
11.3
De dienstverlener verbindt zich om de gegevens van de klant te behandelen met in achtneming van de daarop van toepassing zijnde regels, gericht op de bescherming van privacy. Het cookie-beleid en privacy-statement is van toepassing.
11.4
De overeenkomst tussen VoorLocaties.nl en dienstverlener kan met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding worden opgezegd indien de (onderneming van de) andere partij surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt gestaakt of geliquideerd.
11.5
Op deze voorwaarden, op ieder gebruik van het boekingssysteem en de aangesloten portals van VoorLocaties.nl en op alle diensten van VoorLocaties.nl zijn haar algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website www.voorlocaties.nl van toepassing. Op de samenwerkingsovereenkomst zijn geen andere algemene of bijzondere voorwaarden van toepassing, dan die naar welke hier is verwezen.